Studium wykonalności i biznesplan

Większość działań inwestycyjnych wymaga sporządzenia przed etapem realizacji studium wykonalności lub biznesplanu przedsięwzięcia. Na etapie przygotowywania takiego dokumentu analizujemy zakres techniczny danego rozwiązania w oparciu o technologie referencyjne. Weryfikujemy założenia techniczne w odniesieniu do założeń ekonomicznych wraz z wyznaczeniem wskaźników takich jak: NPV, IRR, ROI, DGC – w zależności od wymagań instytucji finansującej (RPO, POiŚ, NFOŚiGW, WFOŚiGW, źródła komercyjne).

W trakcie realizacji projektu na etapie założeń finansowych weryfikujemy przewidywane koszty i wskazujemy strukturę finansowania optymalną dla inwestora z jednoczesnym ograniczeniem ryzyka i identyfikacją zagrożeń.

Podczas prac nad biznesplanem porównujemy alternatywne rozwiązania wraz z oceną poziomu zapotrzebowania na kapitał i spodziewanym efektem ekonomicznym realizacji przedsięwzięcia.

Jednocześnie w ramach kompleksowej obsługi sporządzamy również wnioski aplikacyjne o dofinansowanie wraz z załącznikami – na podstawie dokumentów źródłowych udostępnionych przez Klientów.