Sporządzanie planów gospodarki niskoemisyjnej

W aktualnej perspektywie finansowej 2014 – 2020 jednostki samorządu terytorialnego, które chciały uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych były zobowiązane do sporządzenia Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Warto podkreślić, że w dużej części powstały dokumenty przygotowane przez zewnętrznych doradców, wśród których były dokumenty wartościowe i przydatne. Jednak duża część opracowań oparta została nie na rzeczywistej inwentaryzacji niskiej emisji i rozpoznaniu potrzeb tylko na danych statystycznych. Problemy z ankietyzacją wśród mieszkańców, niespójne dane udostępnione przez gminy oraz braki danych od lokalnych przedsiębiorców sprawiły, że rzeczywista wartość dokumentów była porównywalna z kosztem papieru, na jakim zostały wydrukowane te dokumenty.

Standard przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz aktualizacja istniejących dokumentów według AVC Polska to:

  • rzetelna inwentaryzacja źródeł emisji,
  • właściwe rozpoznanie potrzeb gminy,
  • wypracowanie wspólnie z gminą racjonalnych sposobów ograniczenia niskiej emisji,
  • dobór technologii do specyfiki gminy i zidentyfikowanych potrzeb,
  • opracowanie bilansu na podstawie rzeczywistych danych.

Rozwój rynku i nowe wyzwania, w tym powstawanie klastrów energetycznych i spółdzielni energetycznych, często wymuszały aktualizację PGN, jednak polegała ona głównie na dopisywaniu rozwiązań wpisujących się w wymagania Regionalnych Programów Operacyjnych bez wnikania w sens i konsekwencje aktualizacji w oparciu o pełny obraz Gminy.

W przekonaniu specjalistów AVC Polska takie podejście przeczy profesjonalnej działalności doradczej i w dłuższej perspektywie szkodzi interesom Klienta.