Opracowanie koncepcji Spółdzielni Energetycznej

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach wprowadza do polskiego systemu legislacyjnego pojęcie klastra energii i spółdzielni energetycznej.

Klaster energetyczny można zdefiniować jako cywilno-prawne porozumienie podmiotów zainteresowanych realizacją określonego zamierzenia o charakterze gospodarczym w obszarze energii elektrycznej. W skład takowego porozumienia mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki oraz instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego.
Celem porozumienia w zakresie klastra energii musi być wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z OZE lub z innych źródeł lub paliw w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.

Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż poza ograniczeniem technicznym w postaci napięcia sieci dystrybucji, na klaster energetyczny zostało nałożone również ograniczenie geograficzne. Obszar działania klastra nie może przekraczać granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Natomiast w przypadku spółdzielni energetycznej w zamyśle ustawodawcy powołując się na stan prawny spółdzielni w porównaniu z klastrem sama spółdzielnia posiada już osobowość prawną, która w idei klastrowej nie została dookreślona i nie ma już wątpliwości – kto może być beneficjentem środków finansowych.

Ustawodawca dodatkowo w celu doprecyzowania określił, jakie warunki łącznie winna spełnić spółdzielnia energetyczna:

  • prowadzi działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej lub na obszarze nie więcej niż 3 tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą;
  • liczba jej członków jest mniejsza niż 1000;
  • w przypadku gdy przedmiotem jej działalności jest wytwarzanie:
    a) energii elektrycznej, łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji odnawialnego źródła energii: – umożliwia pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni energetycznej i jej członków, – nie przekracza 10 MW,
    b) ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie przekracza 30 MW,
    c) biogazu, roczna wydajność wszystkich instalacji nie przekracza 40 mln m.

 

Uczestnictwo w Klastrze Energii lub spółdzielni przynosi szereg korzyści, zarówno dla wytwórcy, jak i odbiorcy końcowego. Wytwórca zyskuje możliwość gwarancję sprzedaży energii do odbiorców zlokalizowanych w niewielkiej odległości od źródła, przez co w przypadku posiadania własnej sieci dystrybucyjnej straty przez niego ponoszone są dużo niższe. Dodatkowo, członkowie są dla wytwórcy pewnym i stabilnym odbiorem energii, niezależnym od sytuacji ekonomicznej na rynku krajowym i często zmieniających się uwarunkowań prawnych.