Fotoraporty

Zobrazowania satelitarne:

  • Analiza zmian w zagospodarowaniu terenu dla dużych obszarów w krótkich odstępach czasu (co 1-2 tygodnie).

Dzięki wykorzystaniu zobrazowań satelitarnych z wielu systemów satelitarnych orbitujących w częstych cyklach rewizyt (co 1-2 dni) możliwe jest wydobycie scen satelitarnych, które wolne są od zachmurzenia w okresie 1-2 tygodni. Usługa polega na przetworzeniu surowych scen satelitarnych do pełnowartościowej ortomozaiki, która swą rozdzielczością może dochodzić do 10m. Produkty tego rodzaju nie są dedykowane do szczegółowych analiz lecz do ogólnej obserwacji zmieniającego się pokrycia terenu. Zobrazowania satelitarne w szybki sposób dostarczają informacji np. o postępującej wycince drzewostanu, wielkości rozlewu rzeki przy wystąpieniu wód z głównego koryta, gospodarce rolnej i zachodzących procesach urbanistycznych. Wysoka autorska automatyzacja procesu przetworzeniowego pozwala zaoferować naszym klientom bardzo efektywny kosztowo produkt, który może być serwowany w postaci serwisu WMS lub dedykowanego geoportalu. Częstotliwość generowania ortomozaiki jest ustalana indywidualnie z klientem według jego potrzeb. Dla obszaru średniej wielkości gminy (150km2) czas wygenerowania ortomozaiki od chwili akwizycji danych przez sensor satelity jest krótszy niż jedna doba dzięki czemu dostarczana informacja jest zawsze aktualna i pozwala w odpowiednim czasie podejmować decyzje stosowne do sytuacji.

Zobrazowania lotnicze niskiego pułapu:

  • Wysokorozdzielczy ortofotoplan (5-10 cm) wraz z usługą sieciowego udostępniania danych w formie WMS lub lokalnego geoportalu. Ortofotoplan wspiera samorządy w zakresie uszczelniania poboru podatków lokalnych i pozwala lepiej zarządzać przestrzenią publiczną.

Wysokorozdzielcze ortofotoplany pozyskiwane są za pomocą samolotu załogowego lub przy użyciu pojazdów bezzałogowych. W zależności od wielkości obszaru, struktury przestrzeni powietrznej, ukształtowania terenu i wymagań Klienta dobierana jest technologia akwizycji zdjęć najbardziej optymalna do potrzeb realizowanego zadania. Produkt końcowy przekazywany (udostępniany) Klientowi zawsze cechuje się najwyższą jakością i spełnia dokładności lokalizacji na poziomie +/- 2 piksele w płaszczyźnie XY.

Prosty w interpretacji ortofotoplan stanowi nieocenioną pomoc dla projektantów różnych branż oraz służby geodezyjnej wspierając proces projektowy i związany z modernizacją ewidencji gruntów. Czytelny obraz sytuacji terenowej pozwala wyciągać wnioski co do lokalizacji występowania dzikich wysypisk, nielegalnego składowania materiałów lub substancji niebezpiecznych, faktycznego przebiegu ciągów komunikacyjnych względem danych ewidencyjnych, obecności azbestu na dachach budynków oraz stanu technicznego dróg.

Archiwalne zobrazowania lotnicze:

  • Przetworzenie archiwalnych zobrazowań lotniczych z zasobów GUGiK (od lat ’50) lub archiwów klienta do postaci ortofotoplanów.

Archiwalne ortofotoplany pozwalają na pozyskanie informacji o zagospodarowaniu terenu sprzed wielu lat. Niekiedy dostępne archiwa pozwalają na budowę ortomozaiki w oparciu o zdjęcia z lat ’50 i ’60. Zasób centralny bogaty jest w dane z lat 1995-97, lecz można spotkać również wiele zbiorów danych z lat ’70 i ’80. Dostępność zbiorów danych jest różna dla różnych miejsc Polski i przed przedstawieniem oferty klientowi specjaliści spółki Fotoraporty każdorazowo indywidualnie sprawdzają dostępność i charakter danych. Oferta dedykowana głównie do JST i muzeów na potrzeby prowadzenia śledztw wartości gruntów w czasie, badania stanów prawnych nieruchomości i analizy procesów urbanistycznych.

Raporty i inwentaryzacje:

  • Obliczanie powierzchni nieczynnej biologicznie na potrzeby podatku deszczowego na podstawie zobrazowań lotniczych,
  • Inwentaryzacja azbestu zlokalizowanego na dachach w oparciu o szereg metod (zobrazowania lotnicze, inspekcje statkami bezzałogowymi, foto-inwentaryzację z samochodu, wywiad terenowy z aparatem o długim obiektywie). Wykaz nieruchomości wraz z danymi lokalizacyjnymi o miejscach zalegania azbestu.