Koncesje

Zmiany na rynku energetycznym oraz poszukiwanie szans rozwoju sprawia, że coraz częściej Klienci decydują się na działalność, która z definicji do tej pory była przypisana do przedsiębiorstw energetycznych. Budowa własnych jednostek wytwórczych lub budowa sieci przesyłowych pociąga za sobą konieczność posiadania koncesji. Pomimo deregulacji na rynku energetycznym wciąż pewne sfery aktywności objęte są koniecznością posiadania koncesji.

Nieodosobnione są przypadki prowadzenia nieświadomie działalności, która w świetle obowiązującego stanu prawnego wymaga przeprowadzenia procedury uzyskania koncesji, którą udziela Urząd Regulacji Energetyki.

Zawiłość procedur, sam przebieg procesu administracyjnego oraz specyfika opracowywania taryf wraz z innymi dokumentami towarzyszącymi powodują, iż Klienci decydują się na poszukiwanie firm, które specjalizują się w obsłudze takich postępowań.

Brak doświadczenia oraz znajomości poszczególnych etapów procesu powoduje, że istnieje duże prawdopodobieństwo odrzucenia wniosku lub nadmiernego przedłużania się procedury

Nie obiecujemy „gruszek na wierzbie” i nie twierdzimy, że postępowanie nie potrwa dłużej niż dwa / trzy miesiące. Nasze doświadczenia wskazują na realny czas trwania procedury pomiędzy 6, a 12 miesięcy, gdyż Urząd Regulacji Energetyki z dbałości o rynek i jego uczestników wnikliwie ocenia każdy wniosek tak by zminimalizować ryzyko udzielenia koncesji niewiarygodnemu podmiotowi. Proces uzyskiwania koncesji jest złożony, a przygotowanie dokumentacji i prowadzenie korespondencji wymaga znajomości prawa energetycznego oraz zasad funkcjonowania rynku. Przygotowanie samego wniosku obejmuje również inne dokumenty analityczne i opisowe wraz z zakresem technicznym, ekonomicznym, organizacyjnym i formalno – prawnym.

Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na ograniczenie do minimum czasu trwania postępowania oraz ograniczenie kosztów na pozyskanie przez Klienta kompetencji w tym zakresie. Kompleksowe podejście specjalistów AVC Polska sprawia, że wnioskodawcy nie musza poszukiwać rozproszonych kompetencji tylko zawierają  umowę z jednym Wykonawcą, ograniczając swoje zaangażowanie do przygotowania dokumentacji źródłowej zgodnie z wytycznymi URE oraz udzielanie ewentualnych informacji uzupełniających na etapie postępowania niezbędnych do przygotowania odpowiedzi na wezwania URE.